Syntes av silver nanopartiklar Fysiska metoder

- May 09, 2017-

Förångningskondensation och laserablation är de viktigaste fysiska tillvägagångssätten. Frånvaron av lösningsmedelsföroreningar i de framställda tunna filmerna och likformigheten av NP-fördelningen är fördelarna med fysikaliska syntesmetoder i jämförelse med kemiska processer. Fysisk syntes av silver-NP med användning av en rörugn vid atmosfärstryck har några nackdelar, till exempel rörugn upptar ett stort utrymme, förbrukar en stor mängd energi samtidigt som temperaturen ökar kring källmaterialet och kräver mycket tid att uppnå Termisk stabilitet. Dessutom kräver en typisk rörugn strömförbrukning på mer än flera kilowatt och en förvärmningstid på flera tiotals minuter för att uppnå en stabil driftstemperatur ( 12 , 13 ). Det visades att silver NP kan syntetiseras via en liten keramisk värmare med ett lokalt uppvärmningsområde ( 14 ). Den lilla keramiska värmaren användes för att indunsta källmaterial. Den förångade ångan kan svalna i en lämplig snabb takt, eftersom temperaturgradienten i närheten av värmeytan är mycket brant i jämförelse med den hos en rörugn.

Detta möjliggör bildandet av små NP i hög koncentration. Partikelgenerationen är mycket stabil, eftersom temperaturen på värmeytans yta inte fluktuerar med tiden. Denna fysiska metod kan vara användbar som en nanopartikelgenerator för långsiktiga försök för inhalationstoxicitetsstudier och som en kalibreringsanordning för mätinstrument för nanopartikelnät ( 14 ). Resultaten visade att den geometriska medeldiametern, den geometriska standardavvikelsen och den totala antalet koncentrationen av NP ökade med värmeytans temperatur. Sfäriska NP utan agglomerering observerades, även vid hög koncentration med hög värmeytans temperatur. Den geometriska medeldiametern och den geometriska standardavvikelsen för silver-NP var i intervallet 6,2-21,5 nm respektive 1,23-1,88 nm.

Silver NP kan syntetiseras genom laserablation av metalliska bulkmaterial i lösning ( 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ). Ablationseffektiviteten och egenskaperna hos framställda nanosilverpartiklar beror på många parametrar, inklusive laserens våglängd som imponerar det metalliska målet, varaktigheten av laserpulserna (i femto-, pico- och nanosekundregimen), laserfluensen , Ablationstidens varaktighet och det effektiva flytande mediet, med eller utan närvaro av ytaktiva ämnen ( 20 , 21 , 22 , 23 ).

En viktig fördel med laserablationsteknik jämfört med andra metoder för produktion av metallkolloider är frånvaron av kemiska reagens i lösningar. Därför kan rena och oförorenade metallkolloider för ytterligare tillämpningar framställas med denna teknik ( 24 ). Silvernanospheroider (20-50 nm) framställdes genom laserablation i vatten med femtosekundlaserpulser vid 800 nm ( 25 ). Bildningseffektiviteten och storleken av kolloidala partiklar jämfördes med de hos kolloidala partiklar framställda med nanosekundiga laserpulser. Som ett resultat var formationseffektiviteten för femtosekundpulser signifikant lägre än för nanosekundpulser. Storleken på kolloider framställda av femtosekundpulser var mindre dispergerad än den för kolloider framställda med nanosekundpulser. Vidare konstaterades att ablationseffektiviteten för femtosekundablation i vatten var lägre än i luften, medan i nanosekundpulser var ablationseffektiviteten likadan i både vatten och luft.

Tien och medarbetare ( 26 ) använde båtladdningsmetoden för att tillverka silver-NP-suspension i avjoniserat vatten utan tillsats av ytaktiva ämnen. I denna syntes nedsänktes silvertrådar (Gredmann, 99,99%, 1 mm i diameter) i avjoniserat vatten och användes som elektroder. Med en silverstångsförbrukningshastighet av 100 mg / min, vilket gav metalliska silver-NP med en storlek av 10 nm och joniskt silver erhållet i koncentrationer av approximativt 11 ppm respektive 19 ppm. Siegel och kollegor ( 27 ) demonstrerade syntesen av silver NP genom direkt metallförstoftning i det flytande mediet. Metoden, som kombinerar fysisk avsättning av metall i propan-l, 2,3-triol (glycerol), ger ett intressant alternativ till tidskrävande, våtbaserad kemisk syntessteknik. Silver NP har rund form med en genomsnittlig diameter på ca 3,5 nm med standardavvikelse 2,4 nm. Det observerades att NP: s storleksfördelning och enhetlig partikeldispersion förblir oförändrad för utspädda vattenhaltiga lösningar upp till glycerol-till-vatten-förhållandet 1:20.


Ett par:Syntes av silver nanopartiklar Kemisk reduktion Nästa:Syntes av silver nanopartiklar med olika former